Kalite Politikası

Bİİ Belgelendirme;

Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesindeki mevcut kalite standardının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontroller sağlar.

Hizmet mükemmelliğine ulaşabilmek amacıyla, belgelendirme faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi için ilgili tarafların katıldığı her türlü yöntemi geliştirir.

Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, tarafsız, adil, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlar.

Tüm politika ve prosedürlerini ayrımcılık yapmadan (cinsiyet, yaş, ırk vs.) hazırlamış olup, mevcut yasalara göre ilgili olan tüm şahıslara hizmet sağlamaktadır.

Üst yönetim, yönetim sisteminin oluşturulması, TS EN ISO/IEC 17024 standardının şartlarını tutarlı bir şekilde yerine getirilmesi ile ilgili etkinliğinin sağlanmasını, düzenlemenin her seviyesinde anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder.

Kalite Politikasının sürekliliğini sağlamak, Bİİ Belgelendirme organizasyon yapısına dâhil olan tüm personelin sorumluluğundadır.

Bİİ BELGELENDİRME POLİTİKALARI

İtiraz ve Şikâyet Politikası:

Bİİ Belgelendirme;

Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin ortak bir karara varmalarını sağlar. 

Adayın, ulusal yeterliliklerinin ölçme ve değerlendirme kararlarını sorgulayabilmesini veya bu kararlara itiraz veya şikâyet edebilmesini sağlar.

Verilen hizmetlere ilişkin itiraz ve şikâyetlerin sorgusuz ve sonuçsuz kalmamasını sağlar.

Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz ve şikâyeti standardize eder ve kayıt altına alır.

İtiraz ve şikâyetlerin kurum tarafından her zaman erişim sağlanabilmesi için her itiraz ve şikâyet kaydını saklar.

Tüm adaylara itiraz ve şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgi verir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Risk Yönetimi Politikası:

Bİİ Belgelendirme;

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlar.

Tüm personel belgelendirme faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına yeterince dikkat edilmesini sağlar.

Personel belgelendirme faaliyetlerinde bulunan herkesin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirtir.

Personel belgelendirme faaliyetlerinde güvenli çalışma sistemlerinin uygulanmasını ve risk teşkil eden durumların kontrol altında alınmasını sağlar. 

Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmeleri amacıyla bilgi, talimat ve eğitim sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasının, gerektiği şekilde kullanılmasının, izlenmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla yıllık denetimler gerçekleştir.

Potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunur.

İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesisleri sağlar.

İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışır.

Fırsat Eşitliği Politikası:

Bİİ Belgelendirme;

Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlar.

Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri alır.

Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarını dikkate alır.

Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlar.

Ölçme ve Değerlendirme Politikası:

Bİİ Belgelendirme;

Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakları temin eder ve bu kaynaklara erişim sağlar.

Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerini, açık, adil ve önyargıdan uzak olarak hazırlar ve uygular.

Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme sürecinin, ulusal standartlar ve rehberler çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlar.

Değerlendirme kararlarının tarafsız, adil, güvenilir ve geçerli olmasını sağlar.

İç Doğrulama Politikası:

Bİİ Belgelendirme;

İç doğrulama prosedürünü, açık, adil ve önyargıdan uzak olarak hazırlar ve uygular.

İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlar.

İç doğrulama ile değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlayarak, sadece hak eden bireylerin belgele alması için faaliyetlerini yürütür.

Belgelerin Kötüye Kullanımını Engelleme Politikası:

Bİİ Belgelendirme;

Kötüye kullanma durumunun (veya girişimlerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunur.

Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt verir ve her kötüye kullanma soruşturmasını standardize ederek ve kayıt altına alır.

Personel Eğitimi ve Personel Geliştirme Politikası:

Bİİ Belgelendirme;

İstihdam edilen tüm personele işe başlamadan önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verir.

Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının Personel Eğitimi ve Personel Geliştirme Politikası doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını sağlar.

Tüm personelin, potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile paralel olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak şekilde yetki sahibi olmasını sağlar.

Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşır.

Tüm personele ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlar.

Çıkar Çatışmasının Önlenmesi ve Tarafsızlık Politikası:

Bİİ Belgelendirme;

Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesini sağlar.

Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirleri alır ve prosedürleri bu doğrultuda işletir.

Göz önünde tutulamayan çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçer ve ilgili durumları şeffaf bir şekilde kayıt altına alır.

Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunu ortadan kaldırır.

Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir alır.

Uygun Olmayan Faaliyet Politikası:

Bİİ Belgelendirme;

Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesini ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesini sağlar.

Mevcut kalite yönetim sistemindeki prosedürlere, politikalara ve talimatlara uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim gerçekleştirir.

Gizlilik ve Güvenlik Politikası:

Bİİ Belgelendirme;

Belgelendirme faaliyetlerinde kişisel verilerinizi suiistimal, kaybolma, imha veya yetkisiz kişilerin erişiminden korumak için teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirleri kullanır.

Güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir ihtimal doğrultusunda adaylar itiraz ve şikâyet formunu doldurarak bildirimde bulunabilir.

Belgelendirme faaliyetleri kapsamında başvuru sahiplerinin sınav süreci boyunca elde edilen bilgilerin yasal merciler, TÜRKAK, MYK tarafından talep edilmesi durumu dışında, belgelendirilmiş kişilerin hiçbir şekilde zarara uğramaması için yetki almadan üçüncü şahıslara bilgi verilmeyeceğini taahhüt eder.

Tüm faaliyetlerinin gizlilik ve güvenliğinden sorumlu olup bu duruma engel olacak mali ve diğer baskılara izin vermez.

Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi veya Kapsamının Daraltılması Politikası:

Bİİ Belgelendirme;

Belgeli kişinin Logoyu yanlış veya yanıltıcı kullandığı tespit ederse; belgeli kişinin ilgili standarda göre yeterliliği onaylandığı zamandaki becerilerini artık sergileyemediği tespit ederse belgesini iptal eder.

Belgeli kişinin isteğiyle veya belgeli kişi tarafından kaynaklanan nedenlerle şartnamede belirtilen gözetim sürecince gözetim yapılamaması sebebiyle, daha önce askıya alınmış olan hangi kapsam var ise o kapsamı belgeden çıkararak belge de kapsam daraltmasına gider.

Belgelendirilmiş kişinin bilgilerinde değişiklik olması halinde Bİİ Belgelendirme’ ye iletmesi gereken bilgileri zamanında iletmemesi durumunda belgeyi askıya alır.