GENEL

Bİİ Yazılım ve Belgelendirme A. Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna oldukça hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, belgelendirme hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Bİİ Yazılım ve Belgelendirme A. Ş. ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuz KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde toplamakta ve işlemekteyiz.

VERİ SORUMLUSU

Bİİ Yazılım ve Belgelendirme A. Ş.

Başkent Vergi Dairesi 1700597550

www.bii.com.tr

info@bii.com.tr

biiyazilim@hs06.kep.tr

0312 427 7074

Cevizlidere Caddesi 1231. Sokak No:1/17 ÇANKAYA/ANKARA

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI 

Bİİ Yazılım ve Belgelendirme Anonim Şirketi, TÜRKAK tarafından akredite olan ve MYK tarafından yetkilendirilen bir belgelendirme kuruluşudur. 5544 sayılı MYK Kanunu ve TS EN ISO 17024:2012 akreditasyonu kapsamında “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almak için sınav başvurusu yapan başvuru sahiplerine ait verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında toplamakta, işlemekte ve muhafaza etmektedir.

Bİİ Yazılım ve Belgelendirme Anonim Şirketi mesleki yeterlilik sınavları için başvuru, sınav, belge düzenleme, gözetim ve belge yenileme süreçleri için başvuru sahiplerinin verilerini almaktadır.

Bİİ Yazılım ve Belgelendirme Anonim Şirketi, mesleki yeterlilik sınavına başvuru yapacak adaylardan;

Nüfus cüzdanı bilgileri (ad, soyadı, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi) 

Fotoğraf

Sürücü belgesi/ ehliyet

SRC belgesi 

İletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi) 

Çalışma bilgileri (çalışma durumu, çalıştığı işyerinin adresi, tecrübe) 

Eğitim durumu bilgisi 

Adli sicil kaydı

Sınav esnasında uzman desteği gerektirecek herhangi bir sağlık durumu ve/veya fiziksel engel bilgisi 

IBAN bilgisi (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği ücret iadelerinin adaya yapılabilmesi amacıyla) talep etmektedir. 

Bİİ Yazılım ve Belgelendirme Anonim Şirketi, 5544 sayılı mevzuat ve ikincil düzenlemeler gereği sınavlar esnasında adayların sınav performanslarını sınavların tarafsızlığı ve sonradan takip edilebilmesi adına kamera kaydına almakta ve 1 yıl süreyle saklamaktadır.

Kişisel veriler, tüm yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra kurumumuz hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu konuda talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Bİİ Yazılım ve Belgelendirme Anonim Şirketi tarafından 

İletişim numaralarımızı aradığınızda

İnternet sitemizin iletişim sayfasını kullandığınızda

Bİİ Yazılım ve Belgelendirme Anonim Şirketini ziyaret ettiğinizde

Bİİ Yazılım ve Belgelendirme Anonim Şirketinin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda

Bazı durumlarda otomatik yöntemlerle, E-yeterlilik yazılımı ve kamera sistemleri aracılığıyla

Bazı durumlarda otomatik olmayan yöntemlerle, Bİİ Yazılım ve Belgelendirme A. Ş. birimleri ve ofisleri, iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla 

Sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz;

Bİİ Yazılım ve Belgelendirme A. Ş. tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması

Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterilerin geri bildirimleri, şikâyet yönetimi süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini

Bİİ Yazılım ve Belgelendirme Anonim Şirketi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kurum ve kuruluşlara ve yine mevzuata uygun şekilde KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde diğer üçüncü kişilere de Bİİ Yazılım ve Belgelendirme Anonim Şirketi tarafından aktarılabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; 

Bİİ Yazılım ve Belgelendirme A. Ş. tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması,

Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,

Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), 

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile 

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla;

İş ortaklarımıza, 

Tedarikçilerimize,

Bağlı çalışılan akreditasyon kurumuna, 

Bağlı çalışılan Mesleki Yeterlilik Kurumuna, 

Bağlı çalışılan yetkilendirici otoritelere, 

Bağlı çalışılan bakanlıkların ilgili birimlerine, 

Şirket yetkililerine, 

Hissedarlarımıza, 

Kanunen yetkili diğer kamu kurumları ve özel kişilere, 

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Bu kapsamda;

Adayların bilgileri, sınavların açılabilmesi ve belgenin düzenlenebilmesi amacıyla MYK’ya aktarılmaktadır.

Adaylar adına sınav ve belgelendirme ücreti yatıran adayların çalışmakta olduğu firmalara, adayların sınav sonuçları aktarılmaktadır.

Kanunen tabi olunan denetimler (mali-idari denetimler, vergi denetimleri, MYK ve TÜRKAK denetimleri) sebebiyle, söz konusu kurum/kuruluşlara talep ettikleri bilgi ve belgeler aktarılmaktadır.

Finansal kayıtların tutulması ve faturalandırma işlemlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, sınava başvuru yapan adayların bilgileri hizmet alınan mali müşavir ile paylaşılmaktadır.

Adayların sınav işlemleri yazılım sistemi üzerinden takip edildiği için, adayların bilgileri E-yeterlilik yazılımı ile paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Bİİ Yazılım ve Belgelendirme A. Ş. olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme, akreditasyon/yetkilendirme kuralları ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesiyle ve tesis ve binaların güvenliğinin sağlanması amacıyla elde edilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 2 ve 3 numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz; talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Yazılı olarak yanıtlanacak bu talep için 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti yansıtılacaktır. Ayrıca yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, alınacak ücret bu kayıt ortamının bedeli kadar olacaktır. Talebe istinaden yapılan değerlendirme sonucu talebin, Veri Sorumlusu’ nun hatasından kaynaklandığı tespit edilirse bu ücretler iade edilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.bii.com.tr web sitemizdeki Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formuna doldurarak Veri Sorumlusu’ na;  

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir kopyasını Cevizlidere Caddesi 1231. Sokak No: 1/17 ÇANKAYA/ ANKARA adresine şahsen başvurarak 

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir kopyasını Cevizlidere Caddesi 1231. Sokak No: 1/17 ÇANKAYA/ ANKARA adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla,

Veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını info@bii.com.tr adresli mail adresimize imzalı olarak  

İletebilirsiniz.