AMAÇ

Ağaç işleri sektöründe işin eksiksiz, kesintisiz, kaliteli ve geliştirilerek, uluslararası standartlara uygun yeterlilikte, verimli ve çalışanın iş tatmini almasını sağlayacak şekilde yapılabilmesi için, işi yapan kişinin işe uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmasını sağlamak.

KAPSAM

Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 4):

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, oturma, dinlenme, yemek yeme, yatma, depolama, çalışma ve sergileme amaçlı olarak iç ve dış mekânlarda kullanılan her türlü ahşap mobilyanın bilgisayar teknolojilerini de kullanarak teknik çizimlerini yapan, kalıp ve şablonlarını hazırlayan, projelendirilmiş ürünün imalat hazırlıklarını yapan, ahşap mobilya imalatını gerçekleştiren, mobilya ambalajı yapan, üst yüzey işlemleri hariç mobilyaların onarımını yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

İŞ VE GÖREV TANIMI

İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak

İş organizasyonu ile ilgili işlemleri yapmak

Projelendirilmiş ürünün imalat hazırlıklarını yapmak

Ahşap mobilya imalatı için hazırlık yapmak

Ahşap mobilya imalatı yapmak

Mobilya ambalajı yapmak

Üst yüzey işlemleri hariç mobilyaların onarımını yapmak

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

SINAVLARA GİRİŞ ŞARTI

Herhangi bir sınava giriş şartı bulunmamaktadır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

17UY0301-4 Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 4) REV. 00 Ulusal Yeterliliğin Birimlerinde tanımlanan bilgiler baz alınarak, Ölçme ve Değerlendirme - Teorik Sınav bölümüne göre teorik sınavın gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi sürecine ait; 

17UY0301-4 /A1

Yeterlilik Birimi Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevresel Koruma, İş Organizasyonu

Zorunlu /Seçmeli: Zorunlu

Soru Sayısı (En Az): 20

Başarı Yüzdesi (En Az): % 70

Sınav Süresi (Soru Başına): 1-2 dakika

17UY0301-4 /A2:

Yeterlilik Birimi Adı: Ahşap Mobilya İmalatı

Zorunlu /Seçmeli: Zorunlu

Soru Sayısı (En Az): 20

Başarı Yüzdesi (En Az): % 70

Sınav Süresi (Soru Başına): 1-2 dakika

17UY0301-4 /A3:

Yeterlilik Birimi Adı: Ahşap Mobilya Onarım ve Ambalajlama

Zorunlu /Seçmeli: Zorunlu

Soru Sayısı (En Az): 10

Başarı Yüzdesi (En Az): % 70

Sınav Süresi (Soru Başına): 1-2 dakika

17UY0301-4 Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 4) REV. 00 Ulusal Yeterliliğin Birimlerinde tanımlanan bilgiler baz alınarak, Ölçme ve Değerlendirme bölümüne göre sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi sürecine ait; 

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1, A2 ve A3 yeterlilik birimlerinden başarılı olması zorunludur.

17UY0301-4/ A1/ A2 /A3 teorik sınavı değerlendirmesi, ilgili ulusal yeterlilik biriminde belirtilen değerlendirme araçları ile ölçülen başarım ölçütleri (EK A1-2, EK A2-2 ve EK A3-2) ve ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktıları bazında; 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yeterliliğe ait birimlerde belirtilen %70 başarı oranını sağlaması gerekir; aksi takdirde aday başarısız sayılır. Tabloda belirtilen soru sayıları ulusal yeterlilikteki en az soru sayıları olup, soru sayısı başarım ölçütlerine göre farklılık gösterebilir.

17UY0301-4 performans sınavı değerlendirmesi, ilgili ulusal yeterlilikteki A1 Yeterlilik birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri ilgili A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda yapılacaktır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olması koşuluyla asgari % 70 başarı göstermesi gerekir; aksi takdirde aday başarısız sayılır. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelir. (Kritik adımlara 17UY0301-4 Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 4) REV. 00 Ulusal Yeterliliğinden ulaşabilirsiniz.) 

Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Birimlere ilişkin sınavların ölçülmesi birlikte veya birbirinden bağımsız yapılabilir fakat her birimin değerlendirmesi ayrı yapılır.

Her bir yeterlilik birimine ait teorik veya uygulamalı sınavlardan, herhangi birinden başarısız olan aday, başarısız olduğu bölümden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan ya da kullandığı halde başarısız olan kişilerin tekrar her iki sınava (teorik ve uygulamalı sınavlara) birden girmesi gerekmektedir.

Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

-

BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak

Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama (performans) sınavı (P1) 

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

Bİİ Belgelendirme aşağıda belirtilen durumlarda en az 6 ay en fazla belge süresince belgeyi askıya alma hakkına sahiptir.

Belgelendirilmiş kişinin gözetim sürecinde gerekli kanıtları sunamaması

Belgelendirilmiş kişinin mesleki yeterliliğine dair üçüncü kişi ve kuruluşlardan gelen ispatlı şikâyetlerin bulunması

Belgelendirilmiş kişi tarafından marka ve logonun kasten hatalı kullanılması

Belgelendirilmiş kişinin bilgilerinde değişiklik olması halinde Bİİ Belgelendirme’ ye iletmesi gereken bilgileri zamanında iletmemesi

BELGENİN İPTALİ

Belgelendirilmiş kişinin belgesinin iptali aşağıdaki nedenlerle olabilir.

Belgelendirilmiş kişinin Belgelendirme Sözleşmesinde tarafına verilen yükümlülükleri yerine getirmemesi

Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması

Belgelendirilmiş kişinin Bİİ Belgelendirmeyi kasten yanlış bilgilendirmesi

Yapılan gözetim sonucunda belgelendirilmiş kişinin mesleki yeterliliğinin devam etmediğinin tespit edilmesi

BELGELEDİRME KAPSAMI VEYA SEVİYESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ KRİTERLERİ

Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 4) ulusal yeterliliğinde mesleki yeterlilik belgesi sahibi olanlar, Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 5)  ulusal yeterliliklerinde tanımlanan şartları sağlayarak ilerleyebilirler.

Belge kapsam daraltılması aşağıdaki nedenlerle olabilir.

Belgeli kişinin isteğiyle 

Belgeli kişi herhangi bir nedenden dolayı, işi yapamaz duruma gelmişse 

Belgeli kişi tarafından kaynaklanan nedenlerle şartnamede belirtilen gözetim sürecince  gözetim yapılamaması sebebiyle, daha önce askıya alınmış olan hangi kapsam var ise o kapsam belgeden çıkarılarak belge de kapsam daraltmasına gidilir.

17UY0301-4 AHŞAP MOBILYA İMALATÇISI (SEVIYE 4) REV. 00 ULUSAL YETERLILIĞINE ULAŞMAK IÇIN TIKLAYINIZ.