AMAÇ

Motosikletli Kurye (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak.

KAPSAM

Motosikletli Kurye (Seviye 3);

İş sağlığı güvenliği, çevre koruma ve trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri çerçevesinde; kendisine teslim edilen gönderiyi yerine motosikletle ulaştırma amacıyla, kuryelik faaliyetlerinin iş organizasyonunu, güzergâh belirleme ve ulaştırma faaliyetlerini gerçekleştiren, iş süreçlerinin kalitesinin artırılmasına ve bireysel mesleki gelişimine yönelik faaliyetleri yürüten kişidir. Kuryelik süreçlerini, ulaşım planına, kalite süreç ve ölçütlerine göre, beraberindeki gönderinin sorumluluğunu alarak gerçekleştirir.

İŞ VE GÖREV TANIMI

İSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak

İş organizasyonu yapmak

Gönderiyi ulaştırmak

Araç bakımı yapmak

Mesleki gelişim faaliyetleri yürütmek

SINAVLARA GİRİŞ ŞARTI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine sahip olunması gereklidir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

19UY0390-3 MOTOSİKLETLİ KURYE (Seviye 3) REV. 00 Ulusal Yeterliliğin Birimlerinde tanımlanan bilgiler baz alınarak, Ölçme ve Değerlendirme - Teorik Sınav bölümüne göre teorik sınavın gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi sürecine ait; 

19UY0390-3 /A1

Yeterlilik Birimi Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite

Zorunlu /Seçmeli: Zorunlu

Soru Sayısı (En Az): 20

Başarı Yüzdesi (En Az): % 70

Sınav Süresi (Soru Başına): 2 dakika

19UY0390-3 /A2

Yeterlilik Birimi Adı: Gönderi Ulaştırma

Zorunlu /Seçmeli: Zorunlu

Soru Sayısı (En Az): 10

Başarı Yüzdesi (En Az): % 70

Sınav Süresi (Soru Başına): 2 dakika

19UY0390-3 MOTOSİKLETLİ KURYE (Seviye 3) REV. 00 Ulusal Yeterliliğin Birimlerinde tanımlanan bilgiler baz alınarak, Ölçme ve Değerlendirme bölümüne göre sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi sürecine ait; 

19UY0390-3/ A1/ A2 teorik sınavı değerlendirmesi, ilgili ulusal yeterlilikteki Ek A1-2 ve Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesi bazında; 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yeterliliğe ait birimlerde belirtilen %70’lik başarı oranını sağlaması gerekir; aksi takdirde aday başarısız sayılır. Tabloda belirtilen soru sayıları ulusal yeterlilikteki en az soru sayıları olup, soru sayısı başarım ölçütlerine göre farklılık gösterebilir.

19UY0390-3/ A1/ A2 performans sınavı değerlendirmesi, ilgili ulusal yeterlilikteki A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2 biriminin beceri ve yetkinlik kontrol listesinde tanımlanmış olduğundan ilgili ulusal yeterlilikteki Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olması koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir; aksi takdirde aday başarısız sayılır. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelir. (Kritik adımlara 19UY0390-3 MOTOSİKLETLİ KURYE (Seviye 3) REV. 00 Ulusal Yeterliliğinden ulaşabilirsiniz.)

Adayın söz konusu yeterlilikten belge alabilmesi için T1 ve P1 sınavlarından başarılı olması gerekir. 

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Birimlere ilişkin sınavların ölçülmesi birlikte veya birbirinden bağımsız yapılabilir fakat her birimin değerlendirmesi ayrı yapılır.

Her bir yeterlilik birimine ait teorik veya uygulamalı sınavlardan, herhangi birinden başarısız olan aday, başarısız olduğu bölümden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan ya da kullandığı halde başarısız olan kişilerin tekrar her iki sınava (teorik ve uygulamalı sınavlara) birden girmesi gerekmektedir.

Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

-

BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak

Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama (performans) sınavı (P1) 

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

Bİİ Belgelendirme aşağıda belirtilen durumlarda en az 6 ay en fazla belge süresince belgeyi askıya alma hakkına sahiptir.

Belgelendirilmiş kişinin gözetim sürecinde gerekli kanıtları sunamaması

Belgelendirilmiş kişinin mesleki yeterliliğine dair üçüncü kişi ve kuruluşlardan gelen ispatlı şikâyetlerin bulunması

Belgelendirilmiş kişi tarafından marka ve logonun kasten hatalı kullanılması

Belgelendirilmiş kişinin bilgilerinde değişiklik olması halinde Bİİ Belgelendirme’ ye iletmesi gereken bilgileri zamanında iletmemesi

BELGENİN İPTALİ

Belgelendirilmiş kişinin belgesinin iptali aşağıdaki nedenlerle olabilir.

Belgelendirilmiş kişinin Belgelendirme Sözleşmesinde tarafına verilen yükümlülükleri yerine getirmemesi

Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması

Belgelendirilmiş kişinin Bİİ Belgelendirmeyi kasten yanlış bilgilendirmesi

Yapılan gözetim sonucunda belgelendirilmiş kişinin mesleki yeterliliğinin devam etmediğinin tespit edilmesi

BELGELEDİRME KAPSAMI VEYA SEVİYESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ KRİTERLERİ

Motosikletli Kurye (Seviye 3) belgesine sahip adaylar için Mesleki Yeterlilik Kurumunun yayımladığı 19UY0390-3 Motosikletli Kurye (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğinde herhangi bir ilerleme yöntemi belirtilmemiştir.

Belge kapsam daraltılması aşağıdaki nedenlerle olabilir.

Belgeli kişinin isteğiyle 

Belgeli kişi herhangi bir nedenden dolayı, işi yapamaz duruma gelmişse 

Belgeli kişi tarafından kaynaklanan nedenlerle şartnamede belirtilen gözetim sürecince  gözetim yapılamaması sebebiyle, daha önce askıya alınmış olan hangi kapsam var ise o kapsam belgeden çıkarılarak belge de kapsam daraltmasına gidilir.

19UY0390-3 MOTOSİKLETLİ KURYE (Seviye 3) REV. 00 ULUSAL YETERLILIĞINE ULAŞMAK IÇIN TIKLAYINIZ.